“รมช.เกษตรฯ”สั่งกรมชลฯเดินหน้าทำความเข้าใจประชาชน ใช้พื้นที่ป่า สร้างเขื่อนวังหีบ-ระบบชลประทาน วงเงิน 2.3 พันล้านบาท คาดปีขึ้นหัวงานได้ในปี61 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.นายวิวัฒน์ กัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผยภายหลังเข้าติดตามโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบและอ่างเก็บน้ำสาขา ที่บริเวณบ้านนาหลวงเสนและบ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่างๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในตัวอำเภอทุ่งสงซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ปัจจุบันมีความจุเก็บกัดน้ำเพียง 2.47 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีความต้องการน้ำสูงถึง 25.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมชลประทาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการ 2,377.644 ล้านบาท แผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) และขออนุมัติผลผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2532 กรณีการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 เอ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการวังหีบฯ ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคู่ขนานไปกับการก่อสร้างโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews