ชนิดของเชื้อโรคที่ติดปอดหรือทางเดินหายใจที่มีขนาดใหญ่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แพทย์จะทำงานเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคปอดบวมในการชักให้เร็วที่สุด แพทย์มักจะถามเกี่ยวกับอาการและจากนั้นจะทำการตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาสัญญาณของโรคปอดบวม สัญญาณอาจรวมถึงเสียงแตกในปอดในขณะที่บุคคลกำลังหายใจหรือมีอาการหายใจลำบาก

ภาพรังสีเอกซ์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) สามารถให้ภาพของปอดได้ แพทย์อาจใช้หลอดลมเพื่อตรวจดูทางเดินหายใจและตรวจหาการอุดตัน การตรวจเสมหะการตรวจเลือดการนับเม็ดเลือด (CBC) หรือการทดสอบแก๊สในหลอดเลือดแดงสามารถช่วยวัดความรุนแรงของการติดเชื้อและต้องใช้การรักษาประเภทใด