News Update

Page 2 of 20

จุลินทรีย์ชีวภาพ ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

จุลินทรีย์ชีวภาพ ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ จุลินทรีย์ไบโอไซเมส – พี 1. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์พิเศษมาจากป่าชายเลน แล้วนำมาผสมกับสารสกัดทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในรูปแบบชองสารชีวภาพผง ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลงสารยาปฏิชีวนะและสารก่อมะเร็งต่างๆ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและน้ำชะมูลฝอยโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิดขนาด 1 กิโลกรัม

2. เชื้อจุลินทรีย์ถูกผลิตในรูปเซลแห้งของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ชนิดผงละเอียดที่มีขนาดสม่ำเสมอ ผ่านตะแกรง 100 เมช ซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดได้แก่

· เชื้อ Lactic acid bacteria อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อ Bacillus bacteria มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อยีสตํ Yeasts อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัมโดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

3. จุลินทรีย์มีความสามารถในการลดกลิ่นและแก็สได้ภายในเวลา 30 นาที ( 30 minute)นับจากเริ่มใช้กำจัดกลิ่นดังนี้

Hydrogen Sulfide ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

Methyl Mercaptan ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

Total Volatile Organic Compound (TVOC)ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

· เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เติบโตได้แม้ในที่ ที่มีออกซิเจนน้อย

· เซลอยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัม = 800 ล้านโคโลนี)

· บรรจุในถุงปิดผนึกอลูมิเนียม เก็บรักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เก็บไว้นานถึง 2 ปี

· ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

· มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม GLOBAL HEALTH SECURITY
WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 จัดให้อยู่ในกลุ่มความปลอดภัยหมวด BIOSAFETY LEVEL 1

ขอบเขตการใช้ จุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี

· กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกองขยะและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์ วัตถุต่างๆ กำจัดกลิ่นน้ำเน่า กลิ่นน้ำชะขยะ กลิ่นมูลสัตว์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กลิ่นแก็สพิษ กลิ่นเหม็นหืน ตลอดจนสามารถลดก๊าซพิษต่างๆ เช่น แอมโมเนีย เอมีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

· ช่วย เร่งการย่อยสลายขยะ ตลอดจนสารอินทรีย์ ต่างๆเช่น เศษอาหาร และกำจัดคราบไขมัน เร่งการย่อยสลายไขมัน ในบ่อดักไขมัน และในท่อน้ำทิ้ง

· สามารถลดพาหะนำโรคเช่นแมลงวัน,ยุง,แมลงสาบ,หนูที่อาศัยหากินก่อความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด

· สามารถยับยั้งและกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่มักพบในห้องสุขา กองขยะน้ำเน่าเสียต่างๆ เช่น Vibrio cholaera(อหิวาตกโรค), Salmonella (โรคไทฟอยส์), E. coli(ท้องเสีย), Staphylococcus aureus(อักเสบแผลฝีหนอง) ฯลฯ

· ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ลดการเพิ่มจำนวนของตัวอ่อนยุง

· ใส่บ่อกุ้ง บ่อปลาทำให้น้ำสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงปลา ช่วยเสริมระบบย่อยอาหารในสัตว์น้ำ เร่งการเจริญเติบโต ลดการเพิ่มจำนวนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

· ใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยยูเรีย สามารถผสมน้ำฉีดพ่นทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ต้านโรคพืช และขับไล่แมลงศัตรูพืช

จุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี กับการทำความสะอาดคราบสกปรก และไขมัน

ใช้ผงจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 กรัม : 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร ( ปริมาณการใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และความสกปรก )

ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

ใช้ 1 กก. ต่อน้ำ 2,000-3000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน สามารถกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่นให้ทั่วเมื่อมีกลิ่น หรือทุก3-5 วัน หรือผสมน้ำ 20,000 ลิตรใช้ดื่ม, ล้างคอกสามารถคงสภาพได้นานกว่าเพื่อ สภาพแวดล้อมที่ดีของสัตว์

ใช้อาบน้ำสัตว์ กำจัดกลิ่นสาบ

ใช้ กำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว(pheromone) และลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย โดยผสมจุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตรแล้วทิ้งไว้สักครู่ ใช้ส่วนน้ำใส อาบให้ทั่วตัวสัตว์ หลังจากฟอกสบู่และล้างน้ำแล้ว กลิ่นสาบจะหายไปนาน 10-15 วัน

ใช้ผสมอาหารสัตว์

สัดส่วนต่อปริมาณอาหาร 1 ตัน

· หมูนม (หมูเล็ก) 1 กิโลกรัม

· หมูรุ่น (หมูใหญ่) 0.5 – 1 กิโลกรัม

· ไก่ เป็ด นกกระทา 0.5 – 1 กิโลกรัม

· สัตว์เคี้ยวเอื้อง 0.25 กิโลกรัม

· สัตว์น้ำ กุ้ง ปลา ตะพาบ 0.5 – 1 กิโลกรัม

การใช้ไบโอไซเมส – พี กับอุตสาหกรรมประมง

· ใช้กำจัดกลิ่นเน่าเหม็น และแก๊สพิษในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ เนื่องจากการออกจับปลาในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้ปลาที่จับมาได้รับความเย็นไม่เพียงพอ ปลาจึงขาดความสด เกิดกลิ่นเน่าเหม็นได้ หากคนงานลงไปตักปลาใต้ท้องเรือ จะได้รับแก๊สพิษ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

· ควรใช้ 500 กรัมผสมน้ำ 500 ลิตร ราดรดในช่องเก็บปลา ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 1-2 ชม. เพื่อลด,กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นและลดแก๊สพิษลงไป อีกทั้งทำให้คุณภาพปลาไม่สูญเสีย

· ช่วยลดแมลงวัน โดยที่ไข่แมลงวันจะไม่ฟักตัวเป็นตัวหนอน อีกทั้งเมื่อหนอนแล้วเข้าดักแด้ จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน

ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่น

• ปลาเป็ด หรือเศษเหลือใช้ของสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตเป็นปลาป่น มักจะมีคุณภาพต่ำ จนถึงเน่าเสียเหม็น เมื่อนำมานึ่ง ควันที่โชยออกมา จึงมีกลิ่นเน่าหื่น และปลาป่นที่ผลิตออกมา มีคุณภาพต่ำ มีกลิ่นเน่าเหม็น มีค่าTotal Volatile Nitrogen (TVN) สูง เกรดปลาป่นลดลง

• แต่เมื่อใช้ ไบโอไซเมส – พีผสมน้ำฉีดพ่นที่กองปลาก่อนเข้าหม้อนึ่งเพียง 5-10 นาที กลิ่นปลาเน่านั้นจะหายไป 80-90% เมื่อปลาถูกลำเลียงเข้าหม้อนึ่ง จะพบว่า กลิ่นควันที่โชยออกมานั้น เปลี่ยนไปกลาย เป็นกลิ่นหอมเหมือนปลาสดย่าง อีกทั้งไม่ไปมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนของปลาป่นที่ผลิตออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับปลาป่นชุดเดียวกันที่ไม่ได้ใส่ ไบโอไซเมส – พีแต่ผลที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคือ ค่าTVN ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปลาป่นแบ่งเกรดปลาจาก เปอร์เซ็นต์โปรตีน และ ค่าTVN โดยโปรตีนสูง TVN ต่ำ ได้ราคาสูงสุด ถ้าค่าTVN สูง ยิ่งถูกลดเกรดปลาลง

• ใช้ ไบโอไซเมส – พี 1 ก.ก. ผสมน้ำ 1000 ลิตร ฉีดพ่นรดกองปลาจำนวน 30,000 ก.ก. โดยใช้บริเวณก่อนปลาลำเลียงขึ้นหม้อนึ่งหรือบริเวณเกลียวหมูลำเลียงปลา เพื่อให้น้ำที่ผสม คลุกสัมผัสกับปลาให้มากที่สุด จะยิ่งทำให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสียวิธีการใช้สารเคมี กรด/ด่าง และ น้ำยาทำความสะอาด ในการบำบัดและชะล้าง

• ทำให้เกิดปัญหา “ สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ”

• มีความสะอาดที่พื้นผิว แต่ ไม่ปราศจากเชื้อก่อโรคและ กลิ่นเหม็นอับชื้นและกลิ่นสารเคมี

• ผู้ใช้และพนักงานจะได้รับพิษภัยของสารเคมีตกค้าง

• เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

การเตรียมพร้อมก่อนใช้จุลินทรีย์

1. “งด”การใช้สารเคมีทุกชนิดในการทำความสะอาด เป็นเวลา 1 วัน

2. ผสมน้ำจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี ทิ้งเอาไว้สักครู่ก่อนใช้

3. ควรล้างทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะเสียก่อน

4. นำไปใช้งานแทนน้ำยาทำความสะอาดและผงซักฟอก

ตัวอย่าง

ผงจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี 20 กรัม ( 2 ช้อนโต๊ะ) + น้ำ 20 ลิตร จะได้ น้ำจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี 20 ลิตร

• ห้องน้ำ / ขยะ/ที่พักขยะ

• เขียงหมู /เนื้อ /ไก่

• แผงอาหารสด /ทะเล

• บริเวณที่มีคราบไขมัน

/ บ่อดักไขมัน

หมายเหตุ : ส่วนใส+ส่วนตะกอน สามารถใช้ฉีดพรมขยะ , ใส่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน

ส่วนใส

ส่วนตะกอน

• โถชักโครก

• ท่อระบายน้ำ

ใช้บำบัดน้ำเสียจากปศุสัตว์

· กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

· ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

· ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

· กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ

· เพิ่มก๊าซมีเทน ลดแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อไบโอก๊าซ

แนะหลีกเลี่ยง 10 เมนูเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษช่วงสงกรานต์ให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนป่วยโรคอาหารเป็นพิษช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ชี้อากาศที่ร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย แนะหลีกเลี่ยง 10 อาหารเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ หลีกเลี่ยงการปรุงสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน Continue reading

นักท่องเที่ยวนุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมงานสงกรานต์สิงห์บุรี

นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นุ่งโจง ห่มสไบ เล่นน้ำเเบบไทยๆ ในงาน amazing Songkran 2018 @Singburi ก่อนมีพิธีเปิดงานเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้ จัดเเสดงเเสงสีเสียงสื่อผสมชุด “น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานสู่มหาสงกรานต์บ้านระจัน” Continue reading

นายกฯ แนะ ใช้เวลาช่วงสงกรานต์ มอบความรักแก่กัน

นายกฯ ย้ำความสำคัญของครอบครัว แนะคนไทยใช้เวลาช่วงสงกรานต์มอบความรักความอบอุ่นให้แก่กัน ชี้รัฐบาลพร้อมดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้มีความสุข Continue reading

รัสเซียชี้อิสราเอลยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพซีเรีย

กองทัพรัสเซียกล่าวว่าอิสราเอลเป็นผู้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ด้วยการยิงขีปนาวุธ 8 ลูก ถล่มฐานทัพในภาคตะวันตกของซีเรีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย เมื่อวันที่ 9 เม.ย. โดยอ้างจากรายงานของสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ ซึ่งเผยแพร่แถลงการณ์ของกองทัพรัสเซีย ระบุว่าเครื่องบินรบอย่างน้อย 2 ลำของกองกำลังอิสราเอล ( ไอดีเอฟ ) ระดมยิงขีปนาวุธ 8 ลูก Continue reading

เขื่อนจุฬาภรณ์/ เขื่อนน้ำพรม

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่า ภูหยวก ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด ตัวสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นลักษณะเขื่อนเอนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Continue reading

4 ย. สร้างสุขในครอบครัว

ในชีวิตคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง และหนึ่งในนั้นคือ “ครอบครัว” ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ร่วมกันมา มีใครต้องเหนื่อยกับเราขนาดไหน แม้แต่เรื่องที่เราเคยทำผิด ครอบครัวก็ยังพร้อมที่จะอภัยให้เสมอมา จะดีไหมถ้าเราเริ่มมาใส่ใจท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยเคล็ดลับ 4 ย. ย. ยืดหยุ่น รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักให้และรับที่เหมาะสม เรียนรู้ที่จะพบกันครึ่งทาง เพื่อความสัมพันธ์ที่สมดุลและแนบแน่น Continue reading

หยุดแชร์ ใช้ปากกาวัดไฟทดสอบ ชี้อุปกรณ์นี้ไม่ได้ตรวจจับไฟฟ้าโดยตรง

หลาย ๆ ครั้งมีข่าวการเสียชีวิต เพราะใส่หูฟังพร้อมเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วย ทำให้เกิดอันตรายได้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เจ้าของเฟซบุ๊ก Pattaradech Chongdarakul โพสต์คลิปทดลองเสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้วนำปากกาวัดไฟทดสอบนำมาสัมผัสกับเครื่องใช้โดยในคลิปนี้เอาไอแพดมาทดลอง
จะเห็นสัญญาณเตือนดังขึ้นทันทีแต่จริง ๆ แล้ว ปากกาวัดไฟไม่ได้วัดแรงดันไฟฟ้าโดยตรง ดังนั้นถ้ามีเสียงร้องแสดงว่ามีประจุไฟฟ้าแน่นอนแต่จะอันตรายหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ต้องบอกว่าเจตนาผู้ทำคลิปก็เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างไรก็ดีแนะนำให้ใช้ Power Bank หรือ แบตสำรองจะดีกว่า

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม

เจ้าของภาพ บูรพกษัตริย์สวม Mask ซัด น่าอายที่มีคนเจ็บปวดกับภาพ แต่ไม่เจ็บกับมลพิษ

ผู้แพร่ภาพ บูรพกษัตริย์สวม Mask ขอโทษหากไม่เหมาะสม แค่อยากสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่มีเจตนากล่าวหาใคร ด้านเจ้าของงานซัด น่าอายที่มีคนเจ็บปวดกับภาพ แต่ไม่เจ็บกับมลพิษ
Continue reading

ใบหน้าเรียวขึ้นเพราะจัดฟัน จริงหรือไม่

การจัดฟัน ถอนฟัน เป็นอีกหนึ่งวิธี ในการศัลยกรรมทำเรียวที่คุณหนุ่มๆ สาวๆ ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่กลัวมีดหมอ ไม่อยากทำการศัลยกรรมผ่าตัด เพื่อตัด ขูด เหลา หรือ กรอกระดูกในบริเวณใบหน้า
ในปัจจุบัน ก็ได้มีการถกเถียงกันมากว่า การจัดฟัน หรือ ถอนฟันคุด สามารถช่วยทำให้ ใบหน้าเรียวขึ้น ได้จริงๆหรือ? Continue reading

« Older posts Newer posts »

Copyright © 2018 News Update

Theme by Anders NorenUp ↑